Προσωπικό

Tα μέλη ΔEΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Tμήματος, κατά βαθμίδα, είναι τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δημάση Μαρία - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Δημάση Μαρία
Θωμαδάκη Ευαγγελία
Κριμπάς Παναγιώτης
Μπολιάκη Ελένη
Σαλακίδης Γεώργιος
Σέργης Εμμανουήλ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (MONIMOI)
Ακτσόγλου Ιάκωβος
Γραμματίκας Βασίλειος
Πετρόπουλος Ηλίας
Χαρατσίδης Ελευθέριος

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Βαλσαμίδης Πασχάλης
Μάρκου Χριστίνα
Μπακιρτζής Ιωάννης
Μπάρος Βασίλειος

ΛΕΚΤΟΡΕΣ
Αβραμίδου Αμαλία

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ.
Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.