Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Διαπολιτισμική επικοινωνία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης»


Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Διαπολιτισμική επικοινωνία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης»

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Διακρατικό, Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης.

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Συνεντεύξεις υποψηφίων ρουμανικής γλώσσας και φιλολογίας (Π.Δ. 407/80)


Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 από τις 10.00 έως τις 12.00 θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 στο Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία μαθημάτων της κατεύθυνσης «Ρουμανική γλώσσα και φιλολογία».

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34ld4n9Xzdj4cIn68OHcHeQW8oalbjV41IsYkNspkvg1%40thread.tacv2/1661507111917?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%229fb120cc-4b2e-40d1-87da-67cd21774c32%22%7d

Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους e-mail για την ώρα διενέργειας της συνέντευξης.

 

Εκ της Επιτροπής αξιολόγησης κατεύθυνσης «Ρουμανική γλώσσα και φιλολογία»