Ενημερωτική συνάντηση για κινητικότητες για Σπουδές και Πρακτική Erasmus+


Την Δευτέρα 0️⃣3️⃣/0️⃣4️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ στις 1️⃣2️⃣:0️⃣0️⃣, το Γραφείο Erasmus+ ΔΠΘ διοργανώνει online ενημερωτική συνάντηση για κινητικότητες για Σπουδές και Πρακτική Erasmus+.
Συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στο link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE3YjY3ODgtYTZkMy00MGU4LWI5YzktNDJmMGIwNmMwMWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%229cb1362a-800d-4220-ade7-174f3081e1f0%22%7d