Διάλεξη με θέμα «THE MYTH OF PROMETHEUS AND THE BLACK SEA REGION»


Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την Prof. Sc.D. Kleo Protohristova.

Η Prof. Sc.D. Kleo Protohristova είναι καθηγήτρια στην έδρα «History of Literature and Comparative Literature Studies» του Plovdiv University “Paisii Hilendarski”. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της είναι στη σφαίρα της αρχαίας και της δυτικοευρωπαϊκής λογοτεχνίας, της συγκριτικής φιλολογίας, της τιτλολογίας, της διακειμενικότητας, της πρόσληψης του αρχαίου δράματος. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχει διδάξει ως προσκεκλημένη εισηγήτρια σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Σας προσκαλούμε στη διάλεξή της με θέμα:

«THE MYTH OF PROMETHEUS AND THE BLACK SEA REGION»

τη Δευτέρα, 23 Μαΐου, ώρα 18.00.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της διάλεξης είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK_qj11UG22q5xDnQ9UkGjNGSyPybnGVHfn9w0PR7tAw1%40thread.tacv2/1652692377034?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%222df0d2be-7cf7-43ad-b2c2-d66a5fdce205%22%7d

 

Χριστίνα Μάρκου

Εκ μέρους της Διεύθυνσης του ΜΠΣ «Συγκριτική φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο»

 

 

 

Διάλεξη με θέμα «ROCK MUSIC AS LITERATURE»


Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του Προγράμματος “Erasmus+” έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την Prof. Sc.D. Kleo Protohristova, καθηγήτρια στην έδρα «History of Literature and Comparative Literature Studies» του Plovdiv University “Paisii Hilendarski”.

Σας προσκαλούμε στη διάλεξή της με θέμα:

« ROCK MUSIC AS LITERATURE»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Μαΐου, ώρα 11.30, στην αίθουσα 3.

 

Χριστίνα Μάρκου

Υπεύθυνη της κατεύθυνσης Βουλγαρικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Erasmus+ κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία


Σας γνωστοποιούμε ότι έχει αναρτηθεί Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία κατά το έτος 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131.
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στη διεύθυνση:  http://erasmus.duth.gr/node/938

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»


Πρόσκληση 16227/31-03-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Απριλίου 2022 και ώρα 15:00.

6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ

Αίτηση-Πρόσκλησης-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΓΟ